Kérjen időpontot!

A konzultációs folyamat konkrét felépítését, ütemezését  a probléma jellege, és a kliens  személyisége határozza meg.

A konzutációk ára az “Elérhetőség” adataihoz kapcsolódva taláható. 

ELÉRHETŐSÉG

  • 06 30 286 2325

    Hívjon bizalommal!

    H-P: 8:00 – 20:00

    Szo: 8:00 – 12:00

  • osvath.katalin@lelekedzes.hu

KONZULTÁCIÓS HELYSZÍN

  • Ecser 2233,  Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

ÁRAK

FELNŐTT

 Egyéni konzultációk:

1. alkalom: 13.000. – (90 perc)

2. alkalomtól: 11.000. – (50 perc)

Párkonzultáció: 15.000. – (60 perc)

Online konzultáció: 11.000. – (50 perc)

GYERMEK

 

Integratív gyermekterápia:

– 1. alkalom: szülőkonzultáció 13.000. – (90 perc)

– 2. alkalomtól: gyermek integratív terápiás alkalmak/további szülőkonzultációk – 11.000. – (50 perc)

online konzultációk: 11.000.-

Írjon gyors üzenetet

vagy hívjon:

+36-30-286-2325

Töltse ki pontosan az alábbi űrlapot adataival

A megadott adatokat rendszerünk nem tárolja, csak a címzett részére e-mailben továbbítja. A címzett az adatokat csak a kapcsolatfelvétel céljából használja, ezt követően törli azokat.

A pszichológusi titoktartás és adatvédelem

A pszichológusi segítségnyújtás természetéből adódóan feltételezi, hogy a konzultációk során a klienseknek bizonyos adatokat, információkat kell megosztaniuk önmagukról. Ez a folyamat csak egy bizalmi kapcsolatban elképzelhető, amelynek kialakulását támogatja a pszichológus titoktartási kötelezettsége. Erről a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe (SZEK) a következőket mondja ki:

  1. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

5.1. A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden – a kliens ellátása során tudomására jutott pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölheti, és köteles azokat bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll.

5.1.1. A pszichológusi titok körébe tartozik minden, a szakmai tevékenysége során tudomására jutott pszichológiai és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett kezelésre vonatkozó, valamint a kezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat, függetlenül attól, hogy az írásbeli, vagy szóbeli közléssel, vagy bármely pszichológiai vizsgálat során ismert meg.

5.1.2. Pszichológiai adat különösen: az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.)

5.1.3. Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

5.1.4. A vizsgálati és terápiás dokumentációk megőrzése, illetve megsemmisítése tekintetében a pszichológus a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint jár el.

5.2. A pszichológus a pszichológiai adatok felvétele és kezelése során az alábbi követelményeknek is megfelel: – Az adatfelvételnek és az adatok kezelésének mindenkor tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Az adatoknak, pontosaknak, teljeseknek, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük. – Tárolásuk módjának alkalmas kell lenni arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.3. Tiszteletben tartja a kliens azon igényét, hogy a pszichológiai vizsgálat várható kimeneteléről, eredményéről kiknek adható felvilágosítás, illetve, hogy a kliens kiket zár ki pszichológiai adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.

5.4. Az érintett kliens pszichológiai adatait a kliens hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt a) törvény elrendeli, illetve b) mások védelme szükségessé teszi.

5.5. A kliens gondozását végző személlyel az érintett kliens hozzájárulása nélkül is közölni lehet azokat a pszichológiai adatokat, amelyek ismeretének hiánya a kliens pszichés állapotát hátrányosan befolyásolja. Ezen belül megoszthatja a szülővel a rábízott titkot, amennyiben a gyermeknek ebből nem származik kára. Ha azonban a pszichológus úgy ítéli meg, hogy a gyermek érdekét súlyosan sértheti a tudomására jutott bizalmas információ kiadása, továbbra is köteles megőrizni azt. 

5.6. A kliens felé biztosítja, hogy vizsgálata és ellátása során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a kliens hozzájárult. A titoktartás kötelezettség terheli a kliens vizsgálata és ellátása során jelenlévő és az ellátásban résztvevő személyeket is. Köteles e személyek figyelmét titoktartási kötelezettségükre felhívni, és őket a titoktartási kötelezettség tartalmáról tájékoztatni.

5.7. Azokkal a személyekkel (vagy legális képviselőikkel) vagy szervezetekkel, amelyekkel szakmai vagy tudományos kapcsolatba kerül, – lehetőség szerint előzetesen, illetve amint új körülmények merülnek fel, – megtárgyalja (a) a titoktartás megfelelő határait, mértékét, (b) a kapcsolat során nyert információk előrelátható felhasználását. Megőrizi az őt alkalmazó, illetve megbízó szervezet szolgálati titkait is.

5.8. A különböző elektronikus médiákban szolgáltatást, információt nyújtó pszichológus felhívja a kliensei/ügyfelei figyelmét azokra a kockázatokra, amelyek a bizalmas adatokat és a titoktartást érinthetik.

5.9. Ügyel arra, hogy publikációiban, beszámolóiban, előadásaiban, oktatási tevékenysége vagy a médiában tett nyilatkozatai során, – az érintettek előzetes beleegyezése vagy törvényi felhatalmazás nélkül -, a szakmai titoktartás kötelezettsége alá eső információk ne jussanak illetéktelen személy tudomására. Gondoskodik arról, hogy a személyre, szervezetre, illetőleg a körülményekre vonatkozó adatokat úgy elfedje, hogy azok alapján az érintettek ne legyenek felismerhetők.

FORRÁS: mpt.hu

Munkám során az etikai kódexet, és a GDPR előírásait szem előtt tartva járok el, a fentiekben felsorolt adatokat minimalizálva. Az első találkozás során klienseimmel részletesen megbeszélem az általam felhasznált információk körét, ill. annak szakmai indokait.

Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy a konzultációk során a szakembert is védik saját személyiségei jogai, így a hozzájárulásom nélkül a beszélgetésekről semmilyen formátumú feljegyzés, ill. felvétel nem készíthető.